You are here:  / Zdrowie i Dieta / Postać stacjonarna Kandydozy

Postać stacjonarna Kandydozy

Postać stacjonarna jest zwykle bezobjawowa i często rozpoznaje się ją ra-diologicznie jako proces gruźliczy.

W obrazie mikroskopowym przeważnie dominuje zapalenie śródmiąższo-we, w którym naciekowi z komórek jednojądrowych towarzyszą skupiska krypto- koków o typowej strukturze. Są to przeważnie twory okrągławe, o średnicy około 1-0 pm, o charakterystycznej grubej otoczce. W części zmian pojawia się odczyn wytwórczy z obecnością komórek nabłonkowatych i komórek olbrzymich wielojądro- wych oraz proliferacja łącznotkankowa. Niektóre zmiany ulegają martwicy z powstawaniem jamek w ścianach, w których czasem występują zwapnienia.

Wysiew krwiopochodny naśladuje obrazy gruźlicy prosówkowej. W róż-nych obszarach miąższu spotyka się ogniska ziaminiaków nabłonkowatokomór- kowych z komórkami olbrzymimi wielojądrowymi, przy czym zwykle w central-nej części zmian są widoczne skupiska kryptokoków. Jeżeli zmiana trwa dłuższy czas, jej część może ulec martwicy, podczas gdy w częściach obwodowych proli- feruje tkanka łączna. Zmiany w płucach współistnieją ze zmianami wielonarzą- dowymi, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym, które wraz z podsta-wową chorobą stają się przyczyną zgonu znacznej liczby chorych.