You are here:  / Zdrowie i Dieta / Promienica

Promienica

Najczęściej czynnikiem etiologicznym jest Actinomyces israelii należący do sapro- fitów jamy ustnej. Promienica często rozwija się po ekstrakcji zęba, manifestując się jako zapalenie szpiku żuchwy lub ropień tkanek miękkich. Do zakażenia płuc dochodzi na drodze aspiracji wydzieliny z jamy ustnej lub, rzadziej, drogą krwio-nośną z pierwotnego ogniska chorobowego.

Radiologicznie zakażenie objawia się w niektórych przypadkach jako gęste nacieki przypominające oskrzelowe guzy nowotworowe. Jeśli nie wdroży się wła-ściwego leczenia, może dojść do rozwoju ropnia płuc. Promienica klatki piersio-wej charakteryzuje się tym, że szerzy się do przylegających tkanek, nie zatrzymu-jąc się na barierach anatomicznych. W opłucnej powoduje powstanie ropniaka. Rozwój w ścianach klatki piersiowej powoduje zapalenie szpiku żeber i powsta-nie ropni ściany klatki piersiowej. Zajęcie żeber objawia się radiologicznie jako lityczne niszczenie tkanki kostnej (periostitis ossificans) i jest charakterystyczną zmianą w tej chorobie. Jeżeli zakażenie przejdzie w proces przewlekły, dochodzi do rozległego włóknienia płuc. Rzadko dochodzi do rozsiewu procesu, w którym można obserwować obraz prosówki.

Czynnikiem etiologicznym jest riketsja Coxiella burnetii. W obrazie radiologicz-nym stwierdza się segmentame miąższowe zacienienia, głównie płatów dolnych. Czasami spotyka się wysięk w opłucnej.

Bakteryjne zapalenia płuc w AIDS. U 5-3-0 % chorych na AIDS dochodzi do bakteryjnego zapalenia płuc. W zakaże-niach ropotwórczych stwierdza się nacieki guzowate i ogniskowe, którym może towarzyszyć wysięk w opłucnej. Czasami w początkowej fazie występują śródmiąższowe zacienienia bardzo podobne do spotykanych w infekcji P. carinii. Właściwe rozpoznanie jest istotne ze względu na dalsze leczenie. TK pozwala wykazać ogniska martwicy i jam, a także ogniska rozstrzeni i ograniczony wysięk opłucnowy.

Gruźlica. Jest chorobą zakaźną wywoływaną prątkami gruźlicy, przeważnie przez prątki typu ludzkiego Mycobacteńum tuberculosis. Na podstawie obrazu klinicznego można wyróżnić kilka postaci gruźlicy.