You are here:  / Zdrowie i Dieta / Prawidłowa ilość wody

Prawidłowa ilość wody

Najczęściej występującymi zaburzeniami gospodarki wodno-jonowej, wymagającymi wyrównania w okresie przedoperacyjnym, są stany odwodnienia z występującymi nieraz jednocześnie niedoborami poszczególnych jonów, zależnymi od stanu chorobowego. Zmniejszenie zawartości wody ustrojowej o 5% jest w zasadzie najmniejszą ilością, którą można wykryć badaniem klinicznym. Utrata ponad 20% wody ustrojowej przekracza możliwości kompensacyjne organizmu i jest uznawana za postać bardzo ciężką. W celu ustalenia wyrównywania istniejących już niedoborów, w momencie rozpoczynania bilansu, pomocne jest obliczenie deficytu wody na podstawie określonych wartości stężenia sodu w osoczu:

Prawidłową ilość wody całkowitej określa się dla poszczególnych grup wieku. Przedoperacyjne leczenie stanów odwodnienia polega na dożylnym podaniu płynów w ilości obejmującej sumę pokrywającą zapotrzebowanie podstawowe, leczenie podtrzymujące oraz leczenie wyrównawcze zmniejszające aktualnie istniejące niedobory. Jak wykazuje doświadczenie kliniczne, poza obliczoną objętością płynów odpowiadającą leczeniu podtrzymującemu, w przypadkach cięższego oddychania podaje się ł/2 ilości płynów wyrównujących aktualny deficyt. Przetoczenie większych ilości płynów stwarza niebezpieczeństwo nadmiernego „rozszerzenia” przestrzeni pozakomórkowej i łożyska naczyniowego. Wynika to z konieczności stopniowego dostosowywania się zmniejszonej, w wyniku odwodnienia, pojemności śródkomór- kowej, która ma zostać wypełniona płynem. Przedstawione obliczenia niedoboru

jonów odnoszą się tylko do deficytu w osoczu, a jony stopniowo przenikają do przestrzeni śródkomórkowej, stąd ich ogólna ilość w przebiegu całego leczenia jest zawsze znacznie większa od wstępnie obliczonej.